Vi pratar agilt – varför?

Organisations- och verksamhetsutvecklare, managementkonsulter och förändringsledare, är alla rörande överens om att framtidens företag och organisationer måste vara flexibla och anpassningsbara till omvärldens snabba förändringar. Bakomliggande orsaker som nämns är digitaliseringens snabba utveckling och utvecklingen av Artificiell intelligens (AI). Vi kommer också att vara ännu mer datastyrda i framtiden. Det här är bakgrunden till att verksamheterna måste öka sin anpassningsbarhet till förändringstakten i omvärlden och varför medarbetarna eller medarbetarskapet kommit allt mer i fokus.

Medarbetarna är närmast kunderna och de många förändringar som har eller kommer att ha stark påverkan på verksamheten i framtiden. Att väcka medarbetarnas intresse för omvärldsförändringar är viktigt, eftersom de är ett avgörande konkurrensverktyg för verksamheten och dess framtidsutveckling. Det är här agilt ledarskap kommer in. Ordet kommer i från engelskans ”agility”, som översatt till svenska betyder rörlighet. Applicerar man begreppet på ett företag eller en organisation, får begreppet agility betydelsen att man ger verksamheten förutsättningar att snabbt kunna anpassa sig till omvärldens förändringar. Det är också själva kärnan med agilt ledarskap. Agilt ledarskap står för rörlighet och snabbhet. Det är ett ledarskap där medarbetarna leder arbetet.

Fortsätt läsa ”Vi pratar agilt – varför?”

4 tips för att lyckas med en förändringsprocess

  • Fokusera på hur ni kommunicerar förändringen.
  • Arbeta efter insikten om att människor reagerar olika på förändringar.
  • Ge tid.  En förändringsprocess kräver tid för att lyckas.
  • Arbeta kontinuerligt med uppföljning och avstämning.

Tid och mänskliga reaktioner avgör vid förändringsprocess
Tid och medarbetarnas reaktioner påverkar en förändringsprocess.

”All förändring börjar med dina tankar” – Kay Pollak

Vill du framgångsrikt leda andra måste du kunna leda dig själv.  I det egna ledarskapet, är det viktigt att ha en fungerande inre kompass som du själv och dina medarbetare tydligt kan avläsa. Dina tankar påverkar din inre kompass. Tankar som i sin tur påverkas av de rädslor du bär med dig. Du kan ställa om  kursen på din egen kompass genom att medvetandegöra dig om dina tankar, hur de påverkas av dina rädslor och vilken inverkan de har på samspelet med andra, men du kan inte ställa om kursen på någon annan människas inre kompass.

Under en lärorik helgworkshop med regissören och författaren Kay Pollak på Mundekulla Retreatcenter utanför Emmaboda i Småland, sätter Pollak med hjälp av Byron Katie´s ”The work” just våra egna tankar i fokus. Det är i de egna tankarna som var och ens förändringsresa till en framgångsrik ledare kan ta sin början. Fortsätt läsa ””All förändring börjar med dina tankar” – Kay Pollak”

Förändring – det enda konstanta

Förändring kan definieras som att ”något övergår från ett tillstånd till ett annat” (Angelöw, 2010). Den kan påverka oss både positivt och negativt, utifrån hur den påverkar oss och våra liv. Det handlar om vi valt den själv eller om den är påtvingad, samtidigt bör vi leva efter insikten att arbetslivet står och kommer alltid att stå under ständig förändring, även om vårt privatliv inte innehåller några större förändringsinitiativ. Viktigt att ha i minnet är att företagens och organisationernas överlevnad hänger på hur de klarar av att anpassa sig till omvärlden. En omvärld som är i konstant förändring. Företagsuppköp, fusioner, omorganisationer, omstruktureringar, utvidgningar och avvecklingar av verksamheter i syfte att säkra och öka lönsamhet, är naturliga förändringsprocesser. Jag kan se att det finns ett viktigt egenansvar att medvetandegöra sig om och i sitt arbetsliv verka efter den insikten. Det är inte alltid lätt men så har verkligheten alltid sett ut och kommer alltid att göra – för förändring är det enda konstanta…

 Ingenting är permanent förutom förändring

Herakleitos, ca 500 f.Kr.

%d bloggare gillar detta: