En mångfaldssmart byggjätte

Del 2 Skanska – byggjätten som bygger för ett bättre samhälle

Skanska bygg
Tänker du byggarbetare eller mångfaldssmart när du hör företagsnamnet Skanska?

När jag skriver Skanska – vad är din första tanke? Tänker du mångfaldssmart eller tänker du ett byggbolag med en massa gulklädda byggnadsarbetare i hjälm?

Efter att ha läst det här inlägget, hoppas jag att du inte bara tänker det förstnämnda utan även själv låtit dig inspirerats av vad det går att åstadkomma i en verksamhet genom att tänka och arbeta mångfaldssmart.

Skanska är byggjätten jag haft under uppsikt i många år. Deras  organisations- och verksamhetsbygge är imponerande. År 2017 fick de mig att applådera extra. Det var året de fick utmärkelsen ”Årets mångfaldssmarta företag/organisation”. För mig är utmärkelsen en viktig bekräftelse på att Skanska har en företagsledning som har förstått vad som ska till för att ligga i framkant med sin verksamhetsutveckling i en global föränderlig värld. En företagsledning som vet hur viktigt det är med mångfald av mänskliga resurser och att använda dem rätt för att nå målet att bli den ledande byggkoncernen bland Sveriges byggjättar.  

MINE utser Skanska till Årets mångfaldssmarta

Bakom utmärkelsen ”Årets mångfaldssmarta företag/organisation” stårs föreningen MINE, som arbetar tillsammans med näringslivet för att öka mångfald och inkludering i arbetslivet. Byggjätten tilldelades utmärkelsen med motiveringen att Skanska ”genom ett värderingsdrivet ledarskap och ett omfattande förändringsarbete – med konkreta insatser och mätbara mål – har lyckats skapa ett inkluderande företag där tillhörighet och kundnytta är målet och där mångfald kopplas till lönsamhet, hållbarhet samt affärsnytta.” 

MINE fortsätter vidare sin motivering med att Skanska ”genom ett värderingsdrivet ledarskap och ett omfattande förändringsarbete – med konkreta insatser och mätbara mål – har lyckats skapa ett inkluderande företag där tillhörighet och kundnytta är målet och där mångfald kopplas till lönsamhet, hållbarhet samt affärsnytta.” 

Rekryteringen av Monica Westerberg – en viktig framgångsfaktor

Mpnica Westerberg
Monica Westerberg, Mångfaldschef på Skanska Sverige. Bild: Twitter @M_Westerberg

En framgångsfaktor för Skanska  är just hur man strategisk och ytterst målmedvetet har arbetat med mångfald och inkludering. Ett konkret bevis är rekryteringen av Monica Westerberg till jobbet som Mångfaldschef för att stärka Skanska Sveriges mångfaldsarbete. Monica Westerberg kom från TNS Sifo, där hon arbetade som chef, seniorkonsult och affärsutvecklare. Genom rekryteringen tillfördes Skanska gedigen erfarenhet av mångfaldsarbete och viktig kompetens att mäta mångfald och inkludering kopplat till strategi och förändringsarbete. Susan Westberg, HR-direktör, Skanska Sverige, uttalade sig i samband med rekryteringen:

– Mångfald och inkludering är en förutsättning för att vi ska vara en ledande samhällsutvecklare och spelar en allt större roll ur både kund- och medarbetarperspektiv. Monicas erfarenheter inom arbete med kultur och värderingar kommer att tillföra Skanska värdefull kunskap i vårt fortsatta arbete.

Monica Westerberg tillträdde sin tjänst den 1 juni 2015. Sedan dess har Skanskas mångfaldsarbete gått från klarhet till klarhet. År 2018 inledde de ett lyckat arbete med att få den svenska verksamheten HBTQ-certifierad. En certifiering som är en viktig del av koncernens inkluderingsarbete.

#metoo-rörelsens påverkan

#metoo
#metoo-rörelsen satte jämställdhetsfrågan i rampljuset.

I samband med #metoo-rörelsen kom jämställdhetsfrågan i rampljuset. Jämställdhet har kommit att bli en självklarhet i synen på ett modernt samhälle. Vill man som företag vara attraktiv på arbetsmarknaden i dag är det en viktig fråga att arbeta med. Monica Westerberg intervjuades (Skanska.se) om hur #metoo påverkade arbetet för mångfald, inkludering och jämställdhet på Skanska, svarade hon:

– Om vi riktar blicken mer specifikt mot jämställdhet, så är en viktig del av arbetet att se till så att kvinnor och män även ges samma utvecklingsmöjligheter. Vem man är eller var man kommer ifrån har ingen betydelse men olika kompetenser, kunskaper och erfarenheter måste tas till vara. Vad som är centralt för att lyckas med jämställdhetsarbetet är att man arbetar genomgripande med frågan. Alla måste också vara inkluderade i arbetet och med på tåget. Monica fortsätter:

– Mitt arbete handlar mycket om att verka för att både chefer och medarbetare som ett lag drar åt samma håll kring mångfaldsfrågorna. Att vi har en vision och tydliga mål som följs upp, men också att det finns stöd och verktyg att driva frågorna på ett affärsmässigt sätt. En avgörande faktor är förstås att vår ledning är så engagerad i frågorna.

Varför är jämställdhet viktigt på en arbetsplats?

Varför är det då viktigt med jämställdhet på en arbetsplats? Ett väldigt bra svar ger Lena Hök, Senior Vice President Sustainability Skanska Group, i en intervju med Di.se:

– Vi vill skapa en större mångfald. Vi tittar särskilt på jämställdhetsfrågan. Det handlar dels om hur vi kan skapa goda förutsättningar för att attrahera människor av olika kön, bakgrund och kompetenser. För att få riktigt högpresterande team, så är en blandning av perspektiv avgörande. Vår bransch står för inför ett stort skifte där digitalisering, robotisering och klimat påverkar hur hela vår marknad fungerar framåt. Vi måste attrahera talanger och kompetenser som traditionellt inte skulle ha sökt sig till byggindustrin utan kanske snarare till heta Tech bolag och startups.

Långsiktigt fokus och arbete leder till positiv utveckling

För Skanskas del har också de senaste årens arbete med jämställdhetsfrågan lett till en synlig ökning av kvinnliga anställda.

–  Då vi fortfarande är en mansdominerad arbetsplats relaterar våra jämställdhetsmål både till rekrytering av kvinnor med ingenjörsbakgrund men också till fler kvinnor på ledande positioner. Här är vi stolta över att se en stadig och positiv utveckling i Skanska Sverige. Ett resultat av ett långsiktigt fokus och arbete, berättar Monica i intervjun och tillägger:

–  Vi bedriver ett aktivt arbete mot trakasserier och diskriminerande beteenden. #Metoo har synliggjort vikten av proaktivitet att alla tar mod till sig och säger ifrån då vi alla kan göra skillnad.

Rätt verktyg och stöd ger resultat

Kvinna byggarbetare
Flera av Skanskas högsta chefer valde att hålla egna miniworkshops efter #metoo kring ämnet.

Skanska har ett antal program, verktyg och stöd, för att ge ännu mer kraft i att skapa inkluderande arbetsplatser för alla, som visats sig fungera över förväntan. Efter #metoo valde flera av Skanskas högsta chefer att hålla egna miniworkshops kring ämnet i sina arbetsgrupper och projekt. Här fick Skanska en viktig bekräftelse på att de lyckats bra i både sitt ledarskap- och mångfaldsarbete. En viktig aspekt är att både tjänstemän och arbetare arbetar i koncernen. Två grupper som ofta hamnar i en hierarkisk obalans. De båda grupperna ingår i dag med självklarhet i Skanskas mångfalds- och inkluderingsarbete.

Mångfaldssmart bygger på allas lika värde

En erfarenhet jag har är att många verksamheter som har både tjänstemän och arbetare åsidosätter lätt den senare gruppen. Ur en hierarkisk syn lever normen kvar att tjänstemän står högre i rang och är med det viktigare. Här hoppas jag på att en viktig förändring är på gång. Vill man säkra en framtida framgångsrik verksamhet måste man värdera allas insatser som lika viktiga. Ett måste för att kunna skapa en mångfaldssmart verksamhet. Mångfald, inkludering och jämställdhet bygger på allas lika värde och att alla är lika viktiga för verksamheten. Det handlar om att ta till vara på allas erfarenheter, kunskaper och kompetenser för att kunna bli bäst på marknaden och/eller behålla den position man har.  Med denna tuffa transformation som redan startat, handlar det även om överlevnad – om en verksamhet kommer att finnas kvar om 5 – 10 år. Man måste arbeta sammansvetsat över gränser. Här arbetar Skanska föredömligt. De har också den viktiga insikten om att man måste utmana gamla förlegade synsätt.

Monica Westerbergs framtidsspaning om jämställdhet:

–  Jag kan inte annat än tro att viljan att förändra har tagit fäste och kommer leva vidare i vårt samhälle och på våra arbetsplatser. Men det kommer krävas att vi utmanar gamla förlegade synsätt och kontinuerligt håller dialogen vid liv, lyssnar på ett konstruktivt sätt och lyfter goda exempel. Män och kvinnor behöver ta detta vidare tillsamman.

Arbetet med att skapa ett jämställt samhälle kommer att fortgå många år framöver. Frågan är om det någonsin kommer att bli klart? På frågan om Monica har någon framtidsspaning gällande Skanskas arbete för jämställdhet ger hon ett hoppfullt svar:

–  Jag hoppas att mångfald, inkludering och jämställdhet så småningom kommer att vara en icke-fråga. Det ska vara en självklar del av Skanskas DNA – något som starkt bidrar till att vi är ett attraktivt företag som bygger ett ännu bättre samhälle.  

Mångfald
Det otroligt värdefullt med nya perspektiv och idéer så vi kan bygga innovativa och effektiva team, säger Monica Westerberg.

AKS(-Y) – Skanskas affärsnätverk för kvinnor

I en intervju tillsammans med Anna Blum Lannerup, AKS-Koordinator för Mellansverige och Teamleader för Bolagsredovisning, säger Monica Westerberg:

– Säkerhet, etik och grönt är andra viktiga hållbarhetsområden på Skanska. Framförallt ser vi tydliga kopplingar mellan mångfaldsarbete och säkerhet. Bryr vi oss om varandra, ser till att alla jobbar säkert och är delaktiga så ger det effekt. Det finns därför ett stort fokus på hur vi behandlar varandra och hur vi skapar utvecklingsmöjligheter för alla utifrån sina unika förutsättningar.

AKS står för Affärsnätverket för Kvinnor i Skanska och är ett forum för professionell utveckling för kvinnor i Skanskas svenska affärsenheter. Här får de ett brett kontaktnät inom företaget och möjlighet att påverka och dela med sig av sina erfarenheter. I dag finns även ett Affärsnätverket för Kvinnor i Skanska – Yrkesarbetare (AKS-Y). En nätverksdel som riktar sig till Skanskas yrkesarbetande kvinnor på byggarbetsplatserna. Skanska arbetar på alla plan- från kontor till byggarbetsplatser. Arbetsplatser som av naturliga skäl skiljer sig markant åt.

Mångfald och inkludering är affärskritiskt för Skanska

I Skanskas affärsplan 2020 finns en uttalad vision att bli ett mer värderingsdrivet företag, där mångfald och en inkluderande företagskultur är en del av att ”bli bättre tillsammans”.

   – Vi menar att detta är affärskritiskt för att få in rätt kompetens på en starkt konkurrensutsatt marknad. Vi tittar ständigt på hur vi kan förbättra vår rekrytering så att alla har möjligheten att söka sig till oss. Men också att vi tar hand om och utvecklar de som börjar hos oss – oavsett kön, etnisk bakgrund, sexuell läggning etc. En större mångfald på våra arbetsplatser ökar trivseln rent allmänt, men framförallt är det otroligt värdefullt med nya perspektiv och idéer så vi kan bygga innovativa och effektiva team. Inte minst för att ha kul på jobbet, avslutar Monica.

  Med de orden avslutar jag det här inlägget i hopp om att du fått med dig både inspiration och tankeställare att ta med din arbetsplats och förhoppningsvis en viktig implementering av ett viktigt strategiskt och affärsriktigt mångfald- och inkluderingsarbete. 


Del 3. Framgångsfaktorer för mångfaldssmart arbete

I mitt kommande och sista inlägg om Skanska Sveriges mångfald- och inkluderingsarbete delar jag med mig av viktiga framgångsfaktorer för ett lyckat mångfalds- och inkluderingsarbete som Monica Westerberg delade med sig av under ett intressant och spännande frukostseminarium hos konsultföretaget AS3.se kort innan corona slog till. 

Skanska – Företagsfakta, Finansiell fakta och Utmärkelser:

Läs även:

Skanska – byggjätten som bygger för ett bättre samhälle:

Del 1. Skanska bygger ett bättre samhälle.

Del 3. Skanskas framgångsfaktorer

Vi bygger Sverige – i ord och handling. Vi bygger historia för framtiden – med mina ord.

Skanska – en viktig samhällsförbättrare

Källor:

  • Skanska.se
  • bostad.skanska.se
  • di.se
  • kvalitetsmagasinet.se
  • vdtidningen.se
  • svensktnaringsliv.se

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: