Ledarskap

Vad handlar ledarskap om?

Att utöva ledarskap, är att transformera efterföljare, skapa visioner av målen, så att de kan uppnås och formulera vägen för medlemmarna, så att de kan nå målen.

Bernard M. Bass (1985)

Vi talar om en informell position…

När vi talar ledarskap talar vi om en informell position. Vi talar om en person som har förmågan i sitt utövande att påverka och vägleda andra i både riktning, handling och åsikter. En person som enar människor och får dem att arbeta mot samma mål. Vi pratar ofta om någon som skapar mening, förståelse, motivation och engagemang, i relationen med sina medarbetare. Hon eller han får medarbetarna att bli medvetna om sina styrkor och svagheter, och stöttar dem i deras utveckling.

En livslång utbildning

– Ledarskap handlar inte om dig själv. Ledarskap handlar i första hand om dem du leder!

Vi använder ofta faktorer som kommunikation, tillit, transparens, trovärdighet, inflytande, engagemang och motivation, när vi talar om ledarskap. Kanske skulle vi prata en ”människa” med förmågor utöver det vanliga?

Vad det egentligen handlar väldigt mycket om är vikten att arbeta med sig själv. Att arbeta med självinsikt och reflektioner över sig själv och den egna rollen som påverkare i interaktionen med andra.

När jag skrev uppsats på universitetet intervjuade jag ett flertal meriterade Organisations-/Managementkonsulter. De var alla rörande överens om att ledarskap var en livslång utbildning i lärandet om sig själv och sig själv i egenskap av ledare. Och kanske viktigaste av allt:

– Ledarskap handlar inte om dig själv utan i första hand om dem du leder!

En social process

Ledarskap handlar, till skillnad från chefskap, om av vad människor värderar, tänker och känner – starkt kopplat till det egna arbetet och dess olika arbetsuppgifter, till avdelningen och den arbetsmiljö man arbetar i.

För mig är det lätt att instämma med Alvesson et al. (2015) i deras slutsats att:

”Ledarskap är en komplex social process där innebörden och tolkningarna av vad som sägs och görs är avgörande.”

– Hur är det för dig? Instämmer du eller ser du utifrån ett annat/andra perspektiv?

Vad skiljer chef- och ledarskap åt?

Ledarskap
En chef skapar stabilitet. En ledare skapar förändring. (Bernard M. Bass 1985)

– De finns de som menar på att den avgörande skillnaden mellan chef- och ledarskap är, att chefer gör saker rätt medan ledare gör rätt saker. När chefskapet betonar det yttre, betonar ledarskapet det inre. Enligt Bernard M. Bass (1985), så handlar chefskap om att hantera stabilitet och ledarskap om att åstadkomma förändring.

Jag vill att vi betänker att det i själva verket är svårt att skilja på chef-och ledarskap. Chefer påverkar sina anställda – i både tänkandet och i känslorna, och det sker i samband med både planering, genomförande och uppföljning av specifika arbetsuppgifter. Det sker både i samband med att vi når specifika resultat och mål, och vid eventuella misslyckande att nå dem.

Vad som kan vara lätt att glömma bort är att ledarskap bara är en av många arbetsuppgifter som en chef har. Vi behöver också tänka på att medarbetarna är medskapare av de ledarskapsrelationer som utvecklas på en arbetsplats.

Vi får inte glömma ledarskap och kontext

– Det finns ytterligare en vinkel att se ledarskap utifrån och det är kontexten. Kontexten kan exempelvis handla om vilken fas en organisation är inne i eller står inför och som påverkar vilken ledarskapsstil som bör praktiseras för att nå önskat resultat.

Mängden olika ledarskapsstilar kan ses som verktyg i en verktygslåda. Och de är många, så många att en och samma person omöjligt kan behärska dem alla. Här är några exempel ledarskapsstilar:

Visionärt, Kommunikativt, Auktoritärt, Coachande, Relationsorienterat, Demokratiskt, Temposättande, Stödjande, Instruerande, Förklarande, Delegerande, Trivsamt, Ordinärt, Lagbaserat och Auktoritetsbaserat.

Ledarskap jag tror på

Ni förstår vad jag menar med att mängden ledarskapsstilar är övermäktig en och samma person att behärska? I stället tror jag mycket på att en inre mognad, styrkan att vara tydlig, ett gott omdöme baserat på en god etisk kompass och en väl utvecklad fallenhet att se andra, räcker långt. Kom också ihåg:

– För att kunna vara en bra ledare krävs även en arbetsmiljö som möjliggör det. Det kan behövas uppbackning från Kommunikation och HR. Och det är på ledningsnivå som förutsättningarna ges.

Något att fundera över…

– Bra ledarskap, är det något vi satsar på för alla anställda eller enbart för de som arbetar högre upp i organisationen? 

– Är det inte minst lika viktigt med kompetent ledarskap i botten av organisationen som i toppen? Det är ju i regel  i botten av en organisation som majoriteten av anstälda finns och där organisationskulturen lätt påverkas i fel riktning?

Ledarskap egenskaper
Mängden egenskaper vi förknippar med bra ledarskap är många – övermäktigt många?

Läs även:

“Management by walking around” och “Walk the talk”

Övrigt:

Bilder: Pixabay.com