Ledarskapets roll när en kris slår till

Vid en händelse av kris spelar organisationens ledarskap en mycket viktig roll. Det är inte organisationens ledning jag talar om här, utan om medarbetarnas närmaste chef. Hen kan liknas vid, precis som vid en förändringsprocess, ledningens egna informationsbärare utåt mot organisationens alla medarbetare. Deras kommunikativa förmåga är central för att få medarbetarna med  på tåget vid en krishantering.  Ledningens övergripande kriskommunikation spelar en avgörande roll, men för den enskilde medarbetaren är den närmsta chefen och dennes kommunikativa förmåga ytterst viktig. Hen står som närmaste förebild och är med det en viktig informationsbärare åt krisledningen. Hen är också den som möter medarbetarnas oro och den som måste svara på medarbetarnas fråga:

– Vad är det som händer?

Chefen ledningens budbärare
Chefen – Ledningens  viktigaste informations-bärare.

När en kris uppstår söker medarbetarna ett meningsskapande. Hur de sedan agerar beror bland annat på den förståelse de har av situationen och den inre balans de för tillfället besitter. En ledning måste därför vara tydlig i sin kommunikation mot organisationen och dess chefer. De måste också tillhandahålla kommunikativt stöd. Många chefer är specialister. De har blivit rekryterade för sina ämneskunskaper – inte för sina ledaregenskaper eller för sin kommunikativa förmåga. En organisation som verkar i framkant har en ledning med insikt om detta. De arbetar strategiskt med ledarskapsutbildning för sina chefer  som en naturlig del i verksamhetsutvecklingen.